Tel: 06 52 153 553
Email: info@kinderfysiotherapie-haarlem.nl

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u (de cliënt en/of zijn ouders) en de kinderfysiotherapeut.

  1. U bent voor iedere behandeling door de kinderfysiotherapeut een behandelvergoeding verschuldigd conform het tarief van uw zorgverzekeraar. Voor het geldende tarief dat uw verzekeraar hanteert, verwijzen we naar de website van uw verzekeraar.
  2. Per 1 januari 2014 wordt het ToP-programma door vrijwel alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit het basispakket. Op www.amc.nl/eop kunt u zien of ook uw zorgverzekeraar het programma vergoed.
  3.  Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen wordt, door het niet kunnen declareren van de gereserveerde tijd bij uw zorgverzekeraar, 75% van de gereserveerde tijd, door de therapeut, bij de cliënt in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet verhalen bij uw zorgverzekering. Afzeggen kan 24 uur van te voren telefonisch op 06-52153553 of via de mail naar info@kinderfysiotherapie-haarlem.nl.
  4. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van D.Jonker. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenentwintigste dag na factuurdatum.
  5. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  6. Indien de Cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wetterlijke rente, met een minimum van €40,-, alles exclusief omzetbelasting.